Primăria Timișoara scoate la concurs 16 posturi vacante pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție.

Susținerea examenului, proba scrisă, va avea loc în data de 9 martie, la ora 10, dosarele de înscriere se pot depune până la data de 29.02.2016.

Documente necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

  • copie act identitate
  • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată- vezi anexa;
  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
  • cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor ).
  •  adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Bibliografia, lista posturilor vacante și formularul de înscriere se găsesc pe pagina primăriei: http://www.primariatm.ro/epress.php?epress_id=10257

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.